everyday Magazin
everyday Magazin
MultiMediaArt (2018)
values. magazine
values. magazine
MultiMediaArt (2018)
"S" Magazin
"S" Magazin
MultiMediaArt (2018)
Magazin - Bukuri
Magazin - Bukuri
MultiMediaArt (2018)
Analoge Experimente
Analoge Experimente
MultiMediaArt (2018)
Stempeldruck
Stempeldruck
MultiMediaArt (2018)
Venylcover
Venylcover
MultiMediaArt (2018)
The Fresh Prince
The Fresh Prince
MultiMediaArt (2018)
the girl
the girl
MultiMediaArt (2018)
Analoge Experimente | Stencil Sprayart
Analoge Experimente | Stencil Sprayart
MultiMediaArt (2018)
Analoge Experimente | Copy/Scan Art
Analoge Experimente | Copy/Scan Art
MultiMediaArt (2018)
Noch kein Titel definiert
MultiMediaArt (2018)
ANALOGE EXPERIMENTE – MASTER 2017
ANALOGE EXPERIMENTE – MASTER 2017
MultiMediaArt (2018)
Analoge Experimente - Master 2017
Analoge Experimente - Master 2017
MultiMediaArt (2018)
Masterthesis
Masterthesis
MultiMediaArt (2017)
Der dunkle Reigen - Film
Der dunkle Reigen - Film
MultiMediaArt & MultiMediaTechnology (2017)
Masterthesis Hundeasyl
Masterthesis Hundeasyl
MultiMediaArt (2017)
Traumwelt Liquid Motion
Traumwelt Liquid Motion
MultiMediaArt (2017)
Princess Crocodile
Princess Crocodile
MultiMediaArt (2017)
Portfolio VI.Design
Portfolio VI.Design
MultiMediaArt (2017)
Hertzschlag
Hertzschlag
MultiMediaArt (2017)
Typobuch
Typobuch
MultiMediaArt (2017)
Wenn Formen Fühlen Sollen...
Wenn Formen Fühlen Sollen...
MultiMediaArt (2017)
Missingcampaign
Missingcampaign
MultiMediaArt (2017)
Typografie-Buch
Typografie-Buch
MultiMediaArt (2017)
bodyline teaser
bodyline teaser
MultiMediaArt (2017)
„Almsommer“ - Kinderbuch Illustration
„Almsommer“ - Kinderbuch Illustration
MultiMediaArt (2017)
Occultus
Occultus
MultiMediaArt (2017)
Pyre
Pyre
MultiMediaArt (2017)
Typografie Buchdesign
Typografie Buchdesign
MultiMediaArt (2017)